Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2016 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Konkursy Ofert 2014 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 

http://twitter.com/Poltransplant

Krajowa Rada Transplantacyjna 2014-2018, Zespół do spraw opinii prawnych i regulacji międzynarodowych:

OPINIA w sprawie sposobu wyrażania sprzeciwu na pobranie narządów od osoby małoletniej

OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za życia wyrażonego ustnie w obecności dwóch świadków w dokumentacji medycznej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Obwieszczenie w wersji (PDF)

Nowe zasady dystrybucji i alokacji narządów

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców

Zasady alokacji nerek i trzustek

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE
z dnia 9 października 2012 r.
ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą między państwami członkowskimi narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

ETPOD European Training Program on Organ DonationObwieszczenie Ministra Zdrowia
w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia

 

 

 

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87,
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

CENTRALA
TEL. (+48) 22 621 22 40; (+48)  22 621 49 50

SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl

KOORDYNATOR POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA NARZĄDÓW
(całą dobę)
TEL. (+48) 22 622 88 78, FAX (+48) 22 627 07 49
e-mail: koordynator@poltransplant.pl

KRAJOWA LISTA OCZEKUJĄCYCH NA PRZESZCZEPIENIE
TEL. (+48) 22 626 80 27,  (+48) 22 626 80 28  FAX (+48) 22 626 80 29
poniedziałek - piątek 8:00-16:00

e-mail: klo@poltransplant.pl

CENTRALNY REJESTR NIESPOKREWNIONYCH POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ
TEL.(+48) 22 627 07 48,  FAX (+48) 22 621 72 82
poniedziałek - piątek 8:00-16:00

e-mail:rejestr@poltransplant.pl ;  rejestr@szpik.info

 

   Krajowa Rada Transplantacyjna 2014-2018, Zespół do spraw opinii prawnych i regulacji międzynarodowych:

   OPINIA w sprawie sposobu wyrażania sprzeciwu na pobranie narządów od osoby małoletniej

   OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za życia wyrażonego ustnie w obecności dwóch świadków w dokumentacji medycznej


   Ruszyła kampania "Zgoda na życie" (20.10.2015 r.)

   Głównym celem kampanii „Zgoda na życie” jest upowszechnienie w naszym społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz budowanie szerokiego poparcia społecznego dla idei dawstwa narządów, komórek i tkanek. Działania związane z kampanią rozpoczęły się jesienią 2015 r. i potrwają do końca 2016 r.


   List otwarty transplantologów i lekarzy innych specjalizacji w związku z cyklem publikacji zamieszczonych w czasopiśmie „Polonia Christiana” z lipca i sierpnia tego roku.

   W 45., wakacyjnym numerze tego pisma zamieszczony został cykl 6 artykułów, które w sposób nieuprawniony i posługując się przewrotną argumentacją podważają sens działania współczesnej medycyny transplantacyjnej i stawiają ciężkie oskarżenia w stosunku do środowiska transplantologów. W Polsce medycyna transplantacyjna zaczęła się rozwijać od roku 1966, kiedy w ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie dokonano pierwszego udanego przeszczepienia nerki. Od tego czasu dokonano w Polsce ponad 27 tysięcy operacji przeszczepienia narządów i kilka tysięcy przeszczepień szpiku od dawców niespokrewnionych. Dzięki altruizmowi polskiego społeczeństwa, dzięki zmarłym i żywym dawcom godzącym się na pobranie od nich narządów czy szpiku, medycyna transplantacyjna może się rozwijać i ofiarować szansę na drugie życie osobom, dla których nie ma alternatywy leczenia, pomimo postępów w innych dziedzinach medycyny.

   W Polsce żyje obecnie kilkanaście tysięcy osób, które dzięki przeszczepowi wróciły do aktywności rodzinnej, społecznej i zawodowej. Są to rzeczywiści beneficjenci medycyny transplantacyjnej, którzy żyją dzięki temu, co Św. Jan Paweł II w Encyklice Evangelium vitae określił, jako „krzewienie autentycznej kultury życia”, którą jest „oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei” (Evangelium vitae, 86).

   Są wśród tych uratowanych od śmierci i choroby osób kobiety, które odzyskawszy zdrowie mogły urodzić dzieci, są ojcowie dbający o swoje rodziny, są profesjonaliści prowadzący działalność zawodową. Są wśród nich robotnicy, profesorowie, są osoby świeckie, ale także osoby duchowne i głęboko wierzące. Odwołując się do przewrotnej miejscami argumentacji autorzy wspomnianych artykułów sugerują, że polskie społeczeństwo, w tym dawcy i biorcy przeszczepów, stają się na co dzień ofiarami „lobby transplantacyjnego” – lekarzy, którzy jakoby sprzeniewierzają się zasadom moralności, etyki zawodowej i aktualnej wiedzy medycznej.

   Nad takimi stwierdzeniami nie można przejść obojętnie i tym listem chcemy przeciwko temu stanowczo zaprotestować. Zaprzestanie uporczywych, bezskutecznych zabiegów medycznych w stosunku do osoby zmarłej, jest nie tylko uzasadnione medycznie, ale jest także moralnym nakazem. Służą temu kryteria pozwalające na rozpoznanie śmierci mózgu. Lekarze posługujący się tymi kryteriami, zaangażowani w pobieranie i przeszczepianie narządów, wypełniają swój lekarski obowiązek ratując życie oczekujących na przeszczepienie.

   Artykuły w „Polonia Christiana” zawierają szereg nieuprawnionych zarzutów, które mają stworzyć wrażenie, że polscy transplantolodzy i inni profesjonaliści z nimi współpracujący są ludźmi pozbawionymi skrupułów, manipulującymi rodzinami zmarłych dawców i posługującymi się metodami, które mają na celu jedynie pozyskiwanie narządów do przeszczepienia bez brania pod uwagę wartości życia dawcy, którego leczenie miałoby być zaniedbywane. Zawarto tam także oczywiste nieprawdy („dawcami organów najczęściej zostają ofiary wypadków drogowych”; „»przeszczepienie narządów« prowadzi do szybkiej śmierci biorcy, nawrotu choroby, z powodu której narząd wymieniono, rozwinięcia u biorcy choroby nowotworowej lub ciężkiej choroby zakaźnej”). Temu ostatniemu twierdzeniu przeczą wyniki leczenia przeszczepieniem narządów w Polsce, gdzie 5 lat po przeszczepieniu żyje 87 proc. biorców nerek, 73 proc. biorców wątroby i 61 proc. biorców serca. Inne metody leczenia nie dają szansy na tak długie życie osobom z niewydolnością wątroby czy serca. Autorzy artykułów nie unikają też tendencyjnych czy wręcz kryminogennych i niegodnych zwrotów retorycznych (jak ten o ludziach, którzy dzięki determinacji swoich bliskich „uniknęli śmierci na transplantacyjnym stole”).

   Co więcej, w artykułach tych cytowane są wypowiedzi profesora medycyny, twierdzącego wbrew powszechnie przyjętym kryteriom medycznym i polskiemu prawu, że w Polsce narządy do przeszczepienia „są pobierane od osób żywych”, u których jakoby w sposób nieuprawniony stwierdzono śmierć mózgu. Polskich transplantologów i współpracujących z nimi anestezjologów, neurologów, neurochirurgów i przedstawicieli innych specjalizacji i zawodów medycznych określa się mianem lobby transplantacyjnego czy mafii transplantacyjnej, a nawet umieszczono tam porównania do lekarzy działających w hitlerowskich obozach śmierci. W opinii autorów tych artykułów lekarze nie tylko dezinformują społeczeństwo i wywierają naciski na rodziny zmarłych dawców, ale także pochopnie decydują o zaprzestaniu dalszej terapii osób z ciężkimi uszkodzeniami mózgu „przeznaczając” te osoby na dawców.

   Nie godzimy się na dokonywanie takich uproszczeń i osądów. Środowisku transplantologów stawia się także zarzut, że „bezrefleksyjnie i na szeroką skalę” prowadzi działania promujące transplantologię. Uważamy, że prowadzenie tej działalności jest naszą powinnością w stosunku do społeczeństwa i w stosunku do naszych pacjentów – biorców oczekujących na przeszczep, a dla Poltransplantu jest to elementem działalności statutowej, dla której została ta jednostka powołana. Ten dialog ze społeczeństwem ma na celu rzetelne informowanie o zasadach prawnych i medycznych przeszczepienia narządów czy szpiku. Przekonujemy społeczeństwo do altruistycznego działania, bez ponoszenia szkody przez dawców szpiku czy narządów. W tych działaniach nieodłącznym elementem jest informowanie społeczeństwa o zasadach wyrażania sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów.

   Medycyna transplantacyjna, działająca rzeczywiście na pograniczu życia (biorcy) i śmierci (zmarłego dawcy) jest dziedziną bardzo czułą w odbiorze społecznym i zasługuje na rzetelną, rzeczową i racjonalną dyskusję, a nie na używanie przewrotnych argumentacji czy na powoływanie się na przypadki wybudzeń ze śpiączki osób po urazach mózgu, jako argument przemawiający przeciwko kryteriom stwierdzania śmierci mózgu. W artykule „Transplantacyjna puszka Pandory”, jej autor Roman Motoła przywołuje doświadczenia prof. Jana Talara, specjalisty rehabilitacji medycznej, który ma doświadczenie w neurorehabilitacji osób po ciężkich uszkodzeniach mózgu. Profesor Talar jest jednocześnie jednym z głównych oskarżycieli w stosunku do lekarzy uczestniczących w identyfikacji zmarłych dawców narządów i uczestniczących w komisjach stwierdzających śmierć mózgu. Niestety, prof. Talar w swoich wywodach nie przedstawia społeczeństwu zasadniczej różnicy pomiędzy osobą z uszkodzeniem mózgu, któremu towarzyszy śpiączka (takie osoby należy intensywnie leczyć), a osobami ze śmiercią mózgu, z nieodwracalnymi uszkodzeniami mózgu, u których śpiączka jest jednym (nie jedynym) z objawów, które uprawniają do wysunięcia podejrzenia i potwierdzenia śmierci mózgu. Dla tej drugiej grupy osób nie ma niestety nadziei na wyzdrowienie. Pan profesor wśród osób, które „wybudził” ze śpiączki, nie miał ŻADNYCH pacjentów, u których komisja lekarska stwierdziłaby śmierć mózgu (informacja uzyskana bezpośrednio od prof. Jana Talara po jednym z jego wykładów – przekaz osobisty od uczestnika wykładu, prof. Dariusza Patrzałka z Wrocławia).

   Polskie kryteria stwierdzania śmierci mózgu wydane w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu są jednymi z bardziej restrykcyjnych w porównaniu do innych krajów Europy. Są one oparte na wieloletnim dorobku anestezjologii, neurologii i neurochirurgii, poparte argumentacją naukową i sformułowane zostały przez autorytety w wymienionych dziedzinach. Nie można się godzić na to, aby kryteria te były jednostronnie podważane, jeśli opinie takie zgłaszają odosobnieni w swoich opiniach dziennikarze czy lekarze. To nie transplantolodzy „fundują”  biorcom narządów i rodzinom zmarłych dawców „szok i ogromną traumę”, ale czynią to autorzy tych artykułów i prof. Talar, twierdząc, że narządy do przeszczepienia „są pobierane od osób żywych”. Takie twierdzenia są nieuzasadnione medycznie, przeciwne moralności i etyce lekarskiej, której transplantolodzy są wierni. Takie twierdzenia są po prostu niegodne.

   Artykuły te ukazały się w prasie katolickiej, należy więc także przytoczyć stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie transplantologii, czego autorzy z sobie znanych powodów nie uczynili. Katechizm Kościoła Katolickiego w art. 5. 2296 wskazuje, że:

   Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody (...).” (http://www.katechizm.opoka.org.pl/ - dostęp 4 sierpnia 2015 r.).

   Przywoływany tu już Św. Jan Paweł II w Encyklice Evangelium Vitae (ust. 86; 25 marca 1995) stwierdza:

   Oprócz faktów powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, na który składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.

   Należy także przytoczyć tu kardynalne stwierdzenie Św. Jana Pawła II, które wygłosił w swoim przemówieniu do uczestników Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego 29 lipca 2000 roku w Rzymie. W odniesieniu do stosowanych w  medycynie kryteriów śmierci mózgu Papież stwierdził:

   przyjęte w ostatnim okresie kryterium, na podstawie którego stwierdza się śmierć, a mianowicie całkowite i nieodwracalne ustanie wszelkiej aktywności mózgowej, jeśli jest rygorystycznie stosowane, nie wydaje się pozostawać w sprzeczności z istotnymi założeniami rzetelnej antropologii. A zatem pracownik służby zdrowia, którego zawodową powinnością jest stwierdzanie śmierci, może posługiwać się tymi kryteriami w każdym indywidualnym przypadku, jako podstawą pozwalającą uzyskać taki stopień pewności osądu etycznego, który nauczanie moralne określa, jako »pewność moralna« (…)”.

   Powyższe cytaty nie wymagają dodatkowego komentarza. Z jakich powodów i w imię jakich racji autorzy tych artykułów w swoich działaniach nie biorą pod uwagę nauczania Kościoła, jednocześnie zwracając się ze swoją argumentacja do katolików, czytelników Polonia Christiana?

   Żyjemy w społeczeństwie, w którym 96 proc. osób ma pozytywny stosunek do transplantologii, w którym 75 proc. osób godzi się na pobranie od nich narządów po śmierci (badanie CBOS, BS/105/2012), a ponad 855 tys. osób zarejestrowało się w rejestrze dawców szpiku. Polacy chcą pomagać tym, którzy oczekują na przeszczepienie szpiku czy narządów, którzy bez tego leczenia nie będą mieli szansy na wyzdrowienie lub wręcz umrą wobec niewydolności wątroby czy serca. Transplantolodzy chcą pomagać tym osobom i dlatego nie godzą się na nieuprawnione i przewrotne działania osób próbujących wmawiać polskiemu społeczeństwu, że przeszczepianie narządów jest wykonywane w sposób niezgodny z moralnością, etyką i aktualną wiedzą medyczną. Konieczny jest stały otwarty dialog ze społeczeństwem, rzetelna i rzeczowa debata, a nie szermowanie pokrętną i nieprawdziwą argumentacją.

   Sygnatariusze listu:

   • Profesor dr hab. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, kardiochirurg, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Bolesław Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, nefrolog, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, chirurg, transplantolog kliniczny
   • Profesor dr hab. med. Marek Krawczyk, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Lech Cierpka, Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Dr med. Paweł Chudoba, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Dr hab. med. Maciej Kosieradzki, Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Mgr Wojciech Czapiewski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych;
   • Profesor dr hab. med. Krzysztof Kusza, Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii;
   •  Profesor dr hab. med. Danuta Ryglewicz, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, neurolog;
   • Profesor dr hab. med. Tomasz Trojanowski, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
   • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii, neurochirurg;
   • Profesor Magdalena Durlik, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, nefrolog, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Andrzej Więcek - były Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, nefrolog, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, były Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Janina Stępińska, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, były Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, były Konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog;
   • Dr hab. med. prof. UJ Piotr Przybyłowski Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ Kraków, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Przemysław Nowacki, Klinika Neurologii Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, neurolog;
   • Profesor dr hab. med. Anna Członkowska, II Klinika Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, były Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, neurolog;
   • Profesor dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia do spraw ustalenia kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu; specjalista anestezjologii i intensywnej terapii;
   • Profesor dr hab. med. Wojciech Łebkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, neurochirurg;
   • Dr hab. med. Artur Kamiński, Dyrektor Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, chirurg ogólny, chirurg szczękowo-twarzowy;
   • Prof. Roman Danielewicz, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant, chirurg, transplantolog kliniczny.

   list na stronach Tygodnika Powszechnego

   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

   Polska podpisała Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami

   25-26 marca w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla na temat zwalczania handlu ludzkimi narządami”. Zorganizowali ją Rada Europy oraz Rząd Hiszpanii. Podczas Konferencji 14 państw – w tym Polska – podpisało Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami. Konwencja wejdzie w życie, gdy ratyfikuje ją co najmniej pięć państw.

   Konwencja Rady Europy to pierwsze międzynarodowe porozumienie tej rangi dotyczące zwalczania handlu narządami. Ma na celu: zapobieganie i zwalczanie handlu narządami, ochronę ofiar handlu oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej w dochodzeniu roszczeń. Konwencja wprowadza ramy prawne penalizacji handlu narządami zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Nakłada również na sygnatariuszy obowiązek zapewnienia przejrzystości systemu transplantacyjnego oraz równego dostępu do leczenia tą metodą.

   Konferencję poprzedził „Marsz Przeciw Handlowi Narządami” zorganizowany przez: Radę Europy, Światową Organizację Zdrowia, Organización Nacional de Trasplantes oraz Swisstransplant. Celem  marszu było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem handlu narządami, a także promocja dobrowolnego dawstwa narządów.

   Dobrowolne, świadome dawstwo narządów ratuje życie każdego roku tysiącom ludzi na całym Świecie.

   Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Council of Europe.

   Tekst Konwencji jest dostępny w serwisie Council of Europe.

   Na świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

   W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące się koordynacją dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej – World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chęć altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza się nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapią ratującą życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mogą liczyć tylko na bezinteresowną pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłają rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikalną wspólnotę międzynarodową, której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dziś 3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących się jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycję w świecie pod tym względem. Rekrutacją dawców zajmuje się 15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundację DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepień komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepień wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzenią transplantacyjną w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadzieję zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

   Źródła:

   http://www.bmdw.org/;

   https://www.wmda.info/;

   Zakres i zasady wydawania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu (in utero) krwi pępowinowej celem przeszczepienia komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej po uprzednim bankowaniu w banku krwi pępowinowej

   Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors Maciej Kosieradzki,1 Anna Jakubowska-Winecka,2 Michal Feliksiak,3 Ilona Kawalec,3 Ewa Zawilinska,4 Roman Danielewicz,5,6 Jaroslaw Czerwinski,5,6 Piotr Malkowski,6 and Wojciech Rowiński7

   Journal of Transplantation Volume 2014 (2014)
   Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors
   Maciej Kosieradzki, Anna Jakubowska-Winecka, Michał Feliksiak, Ilona Kawalec, Ewa Zawilińska, Roman Danielewicz,Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski, and Wojciech Rowiński

   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (Adopted by the Committee of Ministers on 9 July 2014 at the 1205th meeting of the Ministers' Deputies)

    

   Krzyżowe przeszczepianie nerek

   W związku z możliwością prawną przeszczepienia nerki od niespokrewnionego dawcy żywego (Art. 13 Ustawy Transplantacyjnej), która jest uzasadniona „szczególnymi względami osobistymi”, dopuszcza się krzyżowe przeszczepianie nerek. Oznacza to że potencjalni biorcy, którzy mają wśród swoich bliskich osoby, które chcą i mogą być dawcą nerki, ale z przyczyn immunologicznych (niezgodność grup krwi, przeciwciała anty HLA u biorcy) nie mogą być dawcą dla swojego bliskiego, mogą uczestniczyć w programie przeszczepień krzyżowych. Wówczas dawca taki może oddać nerkę biorcy z innej pary, w zamian za przeszczepienie nerki od dawcy żywego z tej pary, która jest w podobnej sytuacji.  Dobry dobór porównywalnych par, różniących się wyłącznie immunologicznie, wymaga jak największej liczby kandydatów do takiej procedury czyli koordynacji centralnej. POLTRANSPLANT jest przygotowany do koordynowania przeszczepów krzyżowych dysponując bazą osób oczekujących na przeszczepienie nerki oraz rejestrem żywych dawców. więcej informacji

   Bulletin of the World Health Organization
   The global diffusion of organ transplantation: trends, drivers and policy implications
   Sarah L White, Richard Hirth, Beatriz Mahíllo, Beatriz Domínguez-Gil, Francis L Delmonico, Luc Noel, Jeremy Chapman, Rafael Matesanz, Mar Carmona, Marina Alvarez, Jose R Núñez & Alan Leichtman

   Organ Trafficking and Transplant Tourism: The Role of Global Professional Ethical Standards—The 2008 Declaration of Istanbul
   Danovitch, Gabriel M.; Chapman, Jeremy; Capron, Alexander M.; Levin, Adeera; Abbud-Filho, Mario; Al Mousawi, Mustafa; Bennett, William; Budiani-Saberi, Debra; Couser, William; Dittmer, Ian; Jha, Vivek; Lavee, Jacob; Martin, Dominique; Masri, Marwan; Naicker, Saraladevi; Takahara, Shiro; Tibell, Annika; Shaheen, Faissal; Anantharaman, Vathsala; Delmonico, Francis L.
   Transplantation. 95(11):1306-1312, June 15, 2013. Organ Trafficking and Transplant Tourism: The Role of Global Professional Ethical Standards—The 2008 Declaration of Istanbul

   “The Madrid Resolution on Organ Donation and Transplantation
   and
   the Report of the 3rd WHO Global Consultation on Donation and Transplantation of Organs”

   EULID Euro Living Donor Broszura Informacyjna


   Joint Council of Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs

   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

   Enquiry on possibility to retrieve organs or tissues from Polish citizen deceased in a foreign country

   Wytyczne dla funkcjonariuszy celnych dotyczące przewozu i wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów

 

stat4u

Copyright (c) 2005-2016 Poltransplant

 

ZGADZASZ SIĘ NA ŻYCIE?

80% Polaków nie zna woli swoich bliskich co do ewentualnego przekazania narządów do przeszczepienia po śmierci. To ludzie wokół Ciebie - znajomi, bliscy, rodzina. Pokaż im, że są dla Ciebie ważni. Wypełnij deklarację i dołącz do nas. ZGADZASZ SIĘ NA ŻYCIE?

80% Polaków nie zna woli swoich bliskich co do ewentualnego przekazania narządów do przeszczepienia po śmierci. To ludzie wokół Ciebie - znajomi, bliscy, rodzina. Pokaż im, że są dla Ciebie ważni. Wypełnij deklarację i dołącz do nas.